logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

Společné setkání se zástupci NFE

logo nadačního fondu Evraz

Nadační fond Evraz (NFE) byl zřízen v roce 2006 akciovou společností EVRAZ VÍTKOVICE STEEL za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje. Podporuje projekty ze sociální oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví a sportu. Nejvíce pozornosti věnuje podpoře hendikepovaným dětem a mládeži, zejména v oblasti postižení dětskou mozkovou obrnou. Za dobu jeho činnosti získalo více než 170 projektů podporu v celkové hodnotě přibližně 53 miliónů Kč. Mimo tyto projekty podpořil NFE ozdravné a léčebné pobyty dětí z obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky ve výši téměř 1 mil. Kč.

setkání

Úspěšní žadatelé o finance z NFE pro své projekty jsou nejen organizace z Ostravy, ale i z dalších obcí v Moravskoslezském kraji: Bruntál, Třinec, Havířov, Karviná, Studénka, Frýdek-Místek, aj. Finance z NFE pomáhají i na Opavsku, kde bylo např. podpořeno v roce 2011 a 2012 jedenáct projektů v celkové hodnotě cca 1,8 mil. Kč.

Podruhé ve své historii daroval NFE v loňském roce finance i na projekty programu „Lidé Evrazu pomáhají“, které nominovali zaměstnanci zřizovatele fondu, společnosti EVRAZ. Podmínkou je aktivní účast žadatele-zaměstnance na realizaci projektu. V loňském roce podpořil NFE 17 projektů, které nabídli zaměstnanci, v celkové částce kolem 400.000 Kč.

NF EVRAZ opakovaně podpořil Základní školu pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, ve které jsou vzděláváni jedinci převážně s tělesným postižením, se zdravotním oslabením a znevýhodněním, mentálním postižením, žáci s PAS a žáci se souběžným postižením více vadami, z nichž nejčastěji je zastoupena DMO v kombinaci s mentálním postižením.

setkání

Prioritou školy je poskytování komplexní péče o žáky s dominantním tělesným postižením. Komplexní péče v podmínkách ZŠ je založena na úzké spolupráci školy s rehabilitací. Rehabilitační péči na škole zajišťuje od roku 1996 nestátní zdravotnické zařízení - Léčebné a rehabilitační centrum s r.o. Opava. Žáci se zdravotním postižením jsou v péči odborných lékařů a erudovaných fyzioterapeutů, kteří s žáky pracují přímo v rehabilitačních prostorách školy.

Aby byla poskytovaná komplexní péče o jedince s různým stupněm a rozsahem tělesného postižení maximálně efektivní, je zapotřebí neustále inovovat metody a formy práce, orientovat se v novinkách a trendech v oblasti rehabilitační péče, které s sebou přináší moderní doba.

setkání

Touto cestou bych velmi ráda poděkovala Nadačnímu fondu EVRAZ, který naší škole velmi pomohl, když podpořil projekt „Modernizace rehabilitace“, díky němuž se nám podařilo zakoupit nové rehabilitační pomůcky a stroje, zmodernizovat prostory rehabilitace a přiblížit se tak novým trendům zdravotní péče o tělesně postižené děti.

Realizace projektu probíhala o jarních prázdninách (druhý březnový týden), po vyklizení prostorů následoval zásah do elektroinstalace, vymalování prostorů, montáž skříňových sestav, zrcadlové stěny, designové úpravy interiéru a závěrečná pokládka koberce. O designové úpravy se postaraly studentky Střední školy umělecké a průmyslové pod vedením Mgr. Jitky Oboňové.

setkání

V realizaci projektu vidíme jednu z cest, jak zlepšit rehabilitační péči o naše žáky, neboť ta tvoří neodmyslitelnou součást edukačního procesu, má blahodárný vliv na celkový rozvoj žáků s handicapem, podporuje samostatnost, soběstačnost, zvyšuje jejich psychickou a fyzickou odolnost a celkově zlepšuje zdravotní stav dětí.

Velmi si vážíme spolupráce s rehabilitací, NF EVRAZ i ostatními zainteresovanými subjekty. Díky komplexní péči se nám společnými silami podaří eliminovat postižení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dosáhnout maximálního osobnostního rozvoje žáků a co nejvyššího stupně inkluze.

rehabilitace rehabilitace rehabilitace

Článek Opavského a Hlučínského deníku o setkání se zástupci NFE

Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy